Program Wyborczy SLD

Deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej

CZŁOWIEK – DOM – PRACA

Samorząd 2010

            Polski samorząd jest ogniwem władzy publicznej cieszącym się najwyższym zaufaniem społecznym. Jest krwioobiegiem demokracji, fundamentem demokratycznego nowoczesnego państwa. Obywatele zżyli się z samorządową gminą, powiatem oraz samorządowym sejmikiem, traktują je jako stały i stabilny element struktur państwa, demokratycznej władzy i ważnego organizatora życia zbiorowego. Opowiadamy się za dokończeniem reformy samorządowej poprzez umocnienie samorządów wszystkich szczebli, a przede wszystkim poprzez umocnienie pozycji gminy.

            Wybory samorządowe to nie są tylko wybory personalne. To są wybory na wskroś polityczne, są opowiedzeniem się za określoną wizją swojej małej ojczyzny i – w konsekwencji – wizją państwa.

            Różnica między lewicą a prawicą zaczyna się już od momentu diagnozowania i definiowania problemów, co skutkuje proponowaniem odmiennych rozwiązań. W skali miasta, miasteczka, wsi, a także państwa, podstawową osią konfliktu jest konflikt między dogmatycznie pojmowanym rynkiem, a jakością życia mieszkańców. My, szanując prawa rynku, opowiadamy się za jakością życia; prawica wybiera dobro rynku. Dla prawicy rozwarstwienie społeczne, czy różne formy wykluczenia ekonomicznego, edukacyjnego, kulturowego problemem nie są. Dla nas są problemem podstawowym. Lewicowa polityka oznacza, więc przeciwdziałanie wszelakiemu wykluczeniu, generowanemu przez rynek i niesprawiedliwe stosunki społeczne. A przeciwdziałanie wykluczeniu wymaga aktywnej polityki społecznej.

            Lewicowa polityka w samorządach oznacza – przy poszanowaniu wszystkich obywateli – realizację potrzeb większości członków danej wspólnoty lokalnej, szczególnie tych, którzy żyją z własnej pracy. Dlatego tak ważne są dla nas miejsca pracy i godziwe za nią wynagrodzenie, dostęp do mieszkania, bezpieczeństwo publiczne, komunikacja publiczna, dostępne dla wszystkich usługi zdrowotne, równy dostęp do edukacji i kultury. Dlatego dopominamy się o sprawiedliwość społeczną, równość wobec prawa i niedyskryminowanie nikogo ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, status materialny, orientację seksualną, poglądy, wyznanie, bo wiemy, że  wolnym można być tylko wśród równych. Domagamy się, aby z rezultatów rozwoju gospodarczego, kulturowego, cywilizacyjnego, wymagającego aktywności różnych władz publicznych, z otwartości Polski na świat, korzystać mogło całe społeczeństwo, a nie tylko uprzywilejowane grupy.

            Zakładając dalszą decentralizację państwa będziemy dążyć do zwiększania kompetencji samorządu województw (ograniczając kompetencje wojewodów); zwiększania środków unijnych dla regionów i większej pomocy państwa, m.in. w działaniach zapobiegających klęskom, w tym klęsce powodzi.

            Chcemy współfinansowania przez państwo wychowania przedszkolnego (subwencja dla samorządów na przedszkolaka) i budowy przedszkoli (np. wg założenia, iż środki finansowe na ten cel, po 1/3, pochodzą z samorządu, od marszałka i od rządu). Będziemy dążyć do uproszczenia procedur prowadzenia małych organizacji pozarządowych, których jest większość.

            Widzimy potrzebę zapewnienia mieszkańcom aglomeracji miejskich m.in. bezpłatnego przejazdu po obwodnicach ich miast; zapewnienia samorządom środków finansowych na remont i modernizację dróg krajowych będących w ich zarządzie (a nie tylko gminnych i powiatowych); opowiadamy się za pełnym wykorzystaniem środków unijnych na budowę dróg i kolei. (Obecnie wykorzystanie środków unijnych na drogi wynosi niecałe 20%, natomiast na budowę i modernizację linii kolejowych niecałe 1%). Widzimy potrzebę inwestowania w rozwój infrastruktury kolejowej.

                SLD zabiega, aby młode osoby mogły skorzystać z preferencyjnych kredytów na kupno lub budowę własnego mieszkania. Problem dotyczy ok. 5 mln młodych ludzi żyjących w związku formalnym lub samotnie. Zmienimy ustawę „Rodzina na swoim” tak, aby osoby te mogły zaciągać kredyt hipoteczny z 50% dopłatą do odsetek z budżetu państwa.

                Chcemy skuteczniej niż obecny rząd wesprzeć budownictwo komunalne i socjalne w gminach; doprowadzić, by Narodowy Program Budownictwa Mieszkaniowego, do którego opracowania rząd jest zobowiązany przez Sejm, jak najszybciej wszedł w życie. Chcemy też zapewnić gminom pomoc finansową na uzbrojenie terenów przeznaczonych na budownictwo jedno- i wielorodzinne, co pozwoliłoby znacznie zintensyfikować budownictwo.

      ***

            Współczesna Lewica z natury rzeczy koncentruje się na człowieku i na jego indywidualnych i społecznych potrzebach. To jest sens funkcjonowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej i socjaldemokracji w ogóle.

           Jest to szczególnie widoczne w przypadku samorządów. Samorząd jest najbliżej ludzkich potrzeb.

Dlatego pierwszym filarem naszego myślenia o wyborach samorządowych jest CZŁOWIEK.

            To jemu ma służyć systematyczna poprawa jakości życia w środowiskach lokalnych. Dotyczy to m.in. edukacji, bezpieczeństwa publicznego, komunikacji publicznej, środowiska naturalnego i przestrzeni publicznej oraz  kultury i sportu.

            W zakresie edukacji dążyć będziemy do podniesienia standardu warunków pracy uczniów  i nauczycieli, do wyższego poziomu nauczania. Sprzeciwiamy się ograniczaniu liczby szkół, klas    i nauczycieli. W sytuacji niżu demograficznego mamy do wyboru: szukanie oszczędności
w oświacie albo poprawę jej jakości
przez mniejsze liczebnie klasy, lepiej zarabiających nauczycieli, postawionych przed zwiększonymi wymaganiami, lepszą ofertę pozalekcyjną dla dzieci i młodzieży, maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych po godzinach lekcyjnych z myślą o uczniach i organizacjach pozarządowych realizujących cele oświatowe i wychowawcze. Bez wątpliwości wybieramy to drugie rozwiązanie.

            Dbając o prawa i wolności obywatelskie, w tym wolność światopoglądową i respektując prawo, zwiększymy obecność etyki we wszystkich rodzajach szkół. Rodzice, dzieci i młodzież powinni mieć możliwość dokonywania rzeczywistego wyboru.

            Lewicowi radni w samorządach sprzyjać będą integrowaniu się lokalnych wspólnot i rozwojowi więzi sąsiedzkich. Zwiększa to poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Będziemy aktywnie wspierać policję, straż pożarną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo; rozbudowywać monitoring miejsc publicznych.

            Opowiadamy się za rozwojem i modernizacją komunikacji publicznej i transportu służących większości mieszkańców, za wprowadzeniem standardu „jednego biletu” w komunikacji miejskiej.

            Naszym celem jest podniesienie poziomu usług świadczonych przez instytucje samorządowe, jawność (bez ograniczeń) wszystkich decyzji samorządowych, zapewnienie wysokiego poziomu kontaktów samorząd – obywatel.

            Będziemy sprzyjać inwestycjom proekologicznym, rozbudowywać system segregacji odpadów komunalnych, promować edukację i postawy proekologiczne.

            Za priorytet w polityce przestrzennej, w zagospodarowywaniu i tworzeniu przestrzeni publicznej uważamy komfort życia mieszkańców, w tym młodzieży, a nie maksymalizację zysków inwestorów i deweloperów. Jakość życia jest niewątpliwie związana z jakością otoczenia. Jesteśmy przekonani, że centra i galerie handlowe nie powinny być jedyną przestrzenią, w jakiej ma się toczyć życie społeczne, że miasto powinno niezależnie rozwijać wysokiej jakości przestrzeń publiczną, z której nikt nie będzie wykluczony.

            Jakość życia to także swobodny i równy dostęp do dóbr kultury. Będziemy sprzyjać rozwojowi kultury, wspierać ją poprzez mecenat samorządów nad twórczością kulturalną, przeciwstawiać się próbom cenzurowania działalności twórczej.

            Doceniając wielostronne walory sportu, od zdrowotnych po wychowawcze, chcemy podnieść sprawność i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, nie tylko przez wysoką jakość wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji, ale również przez zapewnienie atrakcyjnej oferty dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych; wspierać nauczycieli, trenerów, instruktorów w ich pracy z dziećmi i młodzieżą; realizować programy turystyki młodzieżowej wzmacniające tożsamość lokalną, regionalną i narodową. Nasi radni będą tworzyć warunki do uprawiania sportu dla wszystkich, bez względu na wiek, płeć i sprawność fizyczną.

            Zamierzamy inwestować w nową i modernizować już istniejącą bazę sportowo –  rekreacyjną, wdrożyć program Sala gimnastyczna przy każdej szkole, zwiększyć dostępność lokalnych obiektów sportowych dla mieszkańców, stworzyć w parkach miejskich warunki do uprawiania indywidualnej i zorganizowanej aktywności fizycznej, usuwać bariery architektoniczne ograniczające możliwości aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych
i zwiększyć dostępność obiektów i urządzeń dla tych osób.

           Innymi słowy – wybieramy sport masowy, demokratyczny. Sport dla każdego. Sport, który pełni określone funkcje społeczne. Chcemy na szczeblu samorządów tworzyć porozumienie dla sportu w szerokim rozumieniu tego słowa.

Drugim filarem naszej polityki samorządowej jest DOM.

                        Naszym celem jest stworzenie warunków równych możliwości i szans dla każdego obywatela i każdej rodziny. Dążymy do zmniejszania rozwarstwienia społecznego i wykluczenia z jakichkolwiek powodów, ograniczania sfer ubóstwa.

            Chcemy ułatwić pracującym lub chcącym podjąć pracę rodzicom sprawowanie opieki nad dzieckiem. Będziemy realizować ideę świetlicy w każdej wsi oraz bezpłatnego żłobka i przedszkola w każdej gminie. Nie chodzi nam przy tym tylko o prostą opiekę nad dziećmi, a o warunki rozwoju dzieci i rodziny. Chcemy w ten sposób stworzyć infrastrukturę prorodzinną, wspomóc samorealizację kobiet przez pracę zawodową i poprawić ich pozycję na rynku pracy.

            Planujemy wdrożenie karty seniora – będzie to rodzaj biletu wstępu na imprezy kulturalno – sportowe dla emerytów i rencistów, którzy z racji niskich świadczeń odcięci są od kultury.

            Dbając o poprawę i bezpłatną dostępność opieki zdrowotnej będziemy zabiegać o zwiększenie sieci rehabilitacyjnych placówek medycznych i tworzenie ich w każdej gminie w myśl hasła: walka z niepełnosprawnością blisko domu.

            Chcemy przywrócić szkolną opiekę medyczną, otworzyć na nowo gabinety medyczne w placówkach edukacyjnych. I efektywniej wykorzystywać samorządową pomoc stypendialną dla dzieci i młodzieży.

            Chcemy bardziej bezpiecznych szkół przez eliminację potencjalnych zagrożeń, wprowadzenie monitoringu i ochrony, walkę z uzależnieniami.

            Lewicowi radni budować będą samorząd przyjazny obywatelowi, prowadzący aktywną politykę socjalną i pomoc społeczną. Oznacza to nie tylko pomoc rodzinom niepełnym, bezrobotnym czy niezaradnym w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, ale życiowe uaktywnianie osób i rodzin korzystających ze świadczeń, ich integrację ze środowiskiem społecznym. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy obywatelskie o charakterze samopomocowym, zwiększać dostęp do poradnictwa prawnego, psychologicznego, rodzinnego; dążyć do skutecznego ograniczania zjawisk patologicznych. Chcemy rozwijać niezbędną infrastrukturę socjalną (schroniska dla bezdomnych, bary, jadłodajnie).

            Programy samorządowe lewicy zawierają też projekty stopniowego zmniejszania problemów mieszkaniowych, rozwój budownictwa komunalnego, wspieranie towarzystw budownictwa społecznego (TBS), przeciwstawianie się zjawisku „gett” osób wykluczonych społecznie i zamkniętych osiedli.

            Trzecim filarem samorządowego programu Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest PRACA.

            Walka z biedą, wykluczeniem społecznym, wyrównywanie szans są najskuteczniejsze, gdy odbywają się poprzez rozwój, inwestycje, tworzenie miejsc pracy i właściwe stosunki pracy respektujące zasadę sprawiedliwości społecznej.

            Będziemy, więc działać na rzecz atrakcyjności inwestycyjnej gmin, sprzyjać rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego przyspieszające inwestowanie, wzmacniać partnerstwo publiczno – prywatne.

            Naszym celem są nowoczesne lokalne i regionalne rynki pracy, gwarantujące powszechne zatrudnienie i godną płacę.

            Opowiadamy się za polityką ochrony miejsc pracy, szczególnie dla matek i ojców powracających z urlopów macierzyńskich i ojcowskich, za aktywizacją zawodową kobiet.

            Będziemy tworzyć i rozwijać systemy zachęt dla przedsiębiorców zatrudniających absolwentów, popierać przedsiębiorstwa dające pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji. Sprzyjać przedsiębiorcom uznającym obowiązki biznesu wobec środowiska lokalnego.

            Będziemy prowadzić aktywną samorządową politykę gospodarczą, by uczynić ją bardziej  konkurencyjną poprzez nowe produkty, nowoczesną technologię i innowacyjne zarządzanie.

Będziemy tworzyć podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Naszym celem jest bezpłatny szerokopasmowy Internet w każdej gminie (a co najmniej miejsca bezpłatnego dostępu do sieci), włączenie większości gospodarstw domowych do sieci informatycznej. Lokalne społeczeństwo informacyjne to nowe możliwości uzyskiwania pracy i sposobów jej wykonywania.